ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ภาคปกติ รุ่น 38

                       คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่น 38
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ อาคารราชพฤกษ์ ห้องประชุม ชั้น 4 

ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_1 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_3 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_5 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_13 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_17
ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_10 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_19 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_16 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐ ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_12
ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_24 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_30 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_78 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_53 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_25
ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_44 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_77 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_67 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_51 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ_๒๐๐๘๑๐_51

Leave a Reply