การศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าขยะหนองแขม

                                       คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.ฆริกา คันธา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาปริญญาเอก และนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าขยะหนองแขม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563

โรงไฟฟ้าขยะหนองแขม 1 แก้ โรงไฟฟ้าขยะหนองแขม 2 แก้ โรงไฟฟ้าขยะหนองแขม 3 แก้ โรงไฟฟ้าขยะหนองแขม 4 แก้ โรงไฟฟ้าขยะหนองแขม 5 แก้

Leave a Reply