คลิปวิดีโอการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams” หัวข้อเรื่อง “โครงการศึกษาจัดทำผังยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนเมืองท่องเที่ยว หลากหลายประเภท ด้วยแนวทางการสัญจรอัจฉริยะในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก”

          คลิปวีดีโอการเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”
👉หัวข้อเรื่อง “โครงการศึกษาจัดทำผังยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนเมืองท่องเที่ยว หลากหลายประเภท ด้วยแนวทางการสัญจรอัจฉริยะในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก”
👉ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน 👇
🔸️1. ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
🔸️2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
🔸️3. อาจารย์ กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
🔸️4. อาจารย์ ณยศ กุลพานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 ดูคลิปวีดีโอการเสวนา

Leave a Reply