ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

               ด้วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เปิดสอนวิชา สว 6102 การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์ สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 คน ในภาค 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ เป็นอาจารย์ประจำวิชา นั้น

              คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการธรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย” จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.0๐ – 21.๐๐ น. ณ ห้อง 4004 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.วิจารย์ บรรยายให้ นศ.ป.เอก (1) ดร.วิจารย์ บรรยายให้ นศ.ป.เอก (2)

 

Leave a Reply