ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
850232
 

? สำหรับผู้สนใจสมัครอบรม : L25 หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม [ 1 วัน ] ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สถานที่อบรม : ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

?ด่วน ❗️รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่ง

?รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2562

?เป้าประสงค์สำหรับการจัดอบรม L25 หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม [1วัน] นี้ เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ. 2556”         

คุณสมบัติการสมัครเข้าอบรม L25 หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม [1วัน] :-

  >กรณีเป็นสมาชิก สมาคมนักศึกษาเก่า ป.โท คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม **สมัครได้ทันที**
  >กรณีไม่เป็นสมาชิก สมาคมนักศึกษาเก่า ป.โท คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำสถานประกอบการ
2. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมประจำสถานประกอบการ
3. ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเกี่ยวกับการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม

โดยมีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติการศึกษาดังต่อไปนี้ :-
1. สำเร็จการศึกษา ป.โท คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. สำเร็จการศึกษา ป.โท คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลหรือสิ่งแวดล้อม
4. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม
5. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีวิชาเรียนด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
6. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาใดก็ได้ไม่จำกัดและมีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 2 ปี และจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร
** (ข้อที่ 6 ให้แนบเอกสารหนังสือรับรองการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาพร้อมในแบบฟอร์มการสมัคร)

 
 
icons8-registered-trademark-64
 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
 386916