รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติสิ่งแวดล้อม 2562: วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม “Environment 2019: Crisis or Opportunity in Environmental Management”

โลโก้ไร้เงา1

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม

ในหัวข้อเรื่อง “สิ่งแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม”

Environment 2019 : Crisis or Opportunity in Environmental Management

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

คณะทำงาน

คำนำ

สารบัญ

1.การใช้หลักการเรียนรู้ 7E สำหรับการสอนเรื่องนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

2.ผลของความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีต่อมูลค่าตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.การแพร่กระจายของหอยเลนน้ำกร่อยเล็กชนิด Rehderiella parva (Lea, 1856) ในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างของประเทศไทย

4.โครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์ไนตริไฟอิงสำหรับบำบัดน้ำเสียแอมโมเนียเข้มข้นสูง โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเทคนิคเนคเจเนอเรชันซีเควนซิง

5.โครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบตะกอนเร่งระดับห้องปฏิบัติการ

6.การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการประยุกต์ใช้แนวทางการประมูลย้อนกลับ กรณีศึกษา ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

7.สถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

8.ปัญหาการบังคับคดีของศาลปกครองในคดีสิ่งแวดล้อม

9.แนวทางการใช้ประโยชน์กากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ

10.แรงจูงใจ พฤติกรรม และทัศนคติของนักท่องเที่ยวและผู้ค้าบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่านที่เป็นปัจจัยต่อแนวทางการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

11.การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ต๋อม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

12.วิกฤติสิ่งแวดล้อมกับการจัดการร่วมของชุมชนบริเวณลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี: บทเรียนและการจัดการ

13.การศึกษาพฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานพ่นสีที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดระยอง

14.การใช้แพลงก์ตอนสัตว์เป็นตัวชี้วัดการไหลเวียนของมวลน้ำในพื้นที่ป่าชายเลนศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

15.การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

16.การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจของพืชในป่าเสม็ดต่อท้องถิ่น อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

17.การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตชิ้นงานโดยการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

18.การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบพลาสมาดิสชาร์จในการบำบัดสารอินทรีย์ที่เป็นพิษในน้ำ

19.แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

20.ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของประชาชนในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีเขตห้วยขวาง

21.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22.การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพื้นที่และเวลาของการเข้ารับการรักษาผู้ป่วยโรคหืดกับปัจจัยสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในจังหวัดสงขลา

Leave a Reply