โครงการศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

                     คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม  ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 11-12 เข้าศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ และโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

ศึกษาดูงานนักศึกษา ปริญญาเอก แก้ ศึกษาดูงานนักศึกษา ปริญญาเอก 2 ศึกษาดูงานนักศึกษา ปริญญาเอก 4 ศึกษาดูงานนักศึกษา ปริญญาเอก 11 ศึกษาดูงานนักศึกษา ปริญญาเอก 9
ศึกษาดูงานนักศึกษา ปริญญาเอก 6 ศึกษาดูงานนักศึกษา ปริญญาเอก 8 ศึกษาดูงานนักศึกษา ปริญญาเอก 7 ศึกษาดูงานนักศึกษา ปริญญาเอก 10 แก้ ศึกษาดูงานนักศึกษา ปริญญาเอก 15

Leave a Reply