วิทยากรบรรยายพิเศษ วิชานโยบาย การวางแผน และการจัดการสิ่งแวดล้อม (จส 6003)

               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เปิดสอนวิชานโยบาย การวางแผน และการจัดการสิ่งแวดล้อม (จส 6003) เรียนร่วมกับ วิชาหลักการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำภาค 3/2560 และได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ คณะพิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้

1 2 3 4

Leave a Reply