โครงการบริการวิชาการ ECO Seminar “ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001: 2018”

                นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8-9 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ ECO Seminar “ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001: 2018” ให้กับผู้สนใจทั่วไปทั้ง ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พนิดา ชลังสุทธิ์ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมากกว่า 100 ท่าน

ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 2018 (5) ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 2018 (1) ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 2018 (6) แก้ ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 2018 (3) ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 2018 (2) ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 2018 (4) แก้

Leave a Reply