แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปแบบพยากรณ์

ฝึกอบรม

แบบจำลองดุลภาพทั่วไปแบบพยากรณ์

Forecasting Computable General Equilibrium (CGE) Model

โดย สมพจน์ กรรณนุช

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2561

 

รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่สามารถใช้คณิตศาสตร์

กรุณาสแกน transcript แนบกับอีเมล์

ผู้สนใจ กรุณาแจ้งความจำนงทางอีเมล์ sompote@nida.ac.th

กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ ที่ทำงาน

กำหนดการฝึกอบรม – จะกำหนดได้เมื่อมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมครบ 20 ท่าน

ค่าลงทะเบียน – ประมาณ 20,000 บาท – ชำระเมื่อเปิดลงทะเบียนเป็นทางการ

ระยะเวลาฝึกอบรม 45 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง จำนวน 15 สัปดาห์

โปรแกรม – GEMPACK License to School of Environmental Development Administration

Leave a Reply