ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

เรียบเรียงโดย

สมพจน์ กรรณนุช

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2561

 

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  ดาวน์โหลด

            1. เศรษฐกิจพึ่งตนเอง เศรษฐกิจพึ่งตนเองเป็นจุดมุ่งหมายของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเกิดจากปรัชญา 2 ประการ ได้แก่ การครอบครอง “ความรู้” ประกอบด้วยความก้าวหน้าทางวิชาการ การประดิษฐ์คิดค้น การวิจัยและพัฒนา และการปฏิบัติด้วย “คุณธรรม” ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความเคารพในกฎเกณฑ์ กติกา และกฎหมาย ทำให้เกิดปรากฏการณ์ ความสมดุลระหว่างการบริโภคและการผลิตปราศจากผลผลิตส่วนเกิน และปราศจากความขาดแคลนเรียกว่า “พอประมาณ” มีการกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหลากหลาย ระหว่างบุคคลต่างๆ ซึ่งมีความถนัด ความเชี่ยวชาญ ความชอบ ที่แตกต่างกันไป ทำให้คนทุกคนมีบทบาทสำคัญเป็นของตนเองเกิดความภาคภูมิใจ มีเกียรติ และศักดิ์ศรี มีความสำคัญเฉพาะบุคคล เรียกว่า “มีเหตุผล” และมีการผลิตสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอและพึ่งตนเองได้ ไม่ขาดแคลนสิ่งใด เปรียบเสมือนเป็นเครือข่ายเส้นเลือด หล่อเลี้ยงทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็ง อุดมสมบูรณ์ เพียบพร้อม ยากแก่การทำลายล้าง และทนทานต่อภัยพิบัติ เรียกว่า “มีภูมิคุ้มกัน” คุณสมบัติเหล่านี้แสดงใน ภาพ 1

 

Leave a Reply