ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Leave a Reply