ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

               คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 9 – 11  กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะของมูลนิธิฉือจี้ ซึ่งเป็นศูนย์การจัดการคัดแยกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และการจัดการภัยพิบัติ ณ 921 Earthquake Museum of Taiwan บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนใจ 

ศึกษาดูงานไต้หวัน 1 ศึกษาดูงานไต้หวัน 11 ศึกษาดูงานไต้หวัน 15 ศึกษาดูงานไต้หวัน 10 ศึกษาดูงานไต้หวัน 8
ศึกษาดูงานไต้หวัน 166 ศึกษาดูงานไต้หวัน 177 ศึกษาดูงานไต้หวัน 188 ศึกษาดูงานไต้หวัน 19 ศึกษาดูงานไต้หวัน 20
ศึกษาดูงานไต้หวัน 9 ศึกษาดูงานไต้หวัน 13 ศึกษาดูงานไต้หวัน 122 ศึกษาดูงานไต้หวัน 14 ศึกษาดูงานไต้หวัน 7
ศึกษาดูงานไต้หวัน 6 ศึกษาดูงานไต้หวัน 22 ศึกษาดูงานไต้หวัน 3 ศึกษาดูงานไต้หวัน 4 ศึกษาดูงานไต้หวัน 5

 

Leave a Reply