ประกาศรับสมัคร เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนีบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนีบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561

แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม คลิกที่นี่ (PDF) (DOCX)

แบบฟอร์ม คำยินยอมของผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการศึกษาอบรม คลิกที่นี่ (PDF) (DOCX)

แบบฟอร์ม คำรับรองให้เข้ารับการศึกษาอบรม คลิกที่นี่ (PDF) (DOCX)

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

คู่มือการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่