รวมคำศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Glossary / Environmental Dictionary

อภิธานศัพท์สิ่งแวดล้อม

Environmental Glossary

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2561

            กฎอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamic laws) 4 ข้อ เป็นกฎฟิสิกส์ควบคุมความเป็นไปของจักรวาล และมีความสำคัญในการใช้อธิบายคุณสมบัติเสถียรของการทำงานของระบบต่างๆ อธิบายระบบนิเวศซึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต และระบบต่างๆที่มีคุณสมบัติเสถียร  ดาวน์โหลด