ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

 

แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model) 

เรียบเรียงโดย สมพจน์ กรรณนุช

พ.ศ. 2561

แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model)  ดาวน์โหลด

     Wassily Leontief เป็นผู้ประดิษฐ์แบบจำลองปัจจัยกำรผลิตและผลผลิต (Input-Output Model: I-O Model) (Leontief 1936) สำหรับการใช้งานเป็นเครื่องมือสำหรับการพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยทั่วไป I-O Model มักใช้เป็นตัวแทนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งแสดงการเชื่อมโยงระหว่างสินค้าต่างๆในฐานะเป็นปัจจัยสำหรับการผลิตสินค้าอื่นๆ และในฐานะผู้ใช้สินค้าอื่นๆ เป็นปัจจัยการผลิต การเชื่อมโยงเช่นนี ้ทำให้สินค้าที่ 1 เป็นปัจจัยทางตรงสำหรับการผลิตสินค้าที่ 2 และเป็นปัจจัยทางอ้อมสำหรับ การผลิตสินค้าที่ 3 เพราะสินค้าที่ 3 เป็นปัจจัยสำหรับการผลิตสินค้าที่ 2 เป็นต้น I-O Model เป็นเครื่องมือ สำหรับการแสดงบัญชี และการคำนวณปริมาณการใช้ประโยชน์สินค้าทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และสำหรับการพยำกรณ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าทั้งหมดซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภคที่จุดใดจุดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 

คำอธิบายเกี่ยวกับไฟล์เอกเซลสำหรับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย 

Explanatory Note for Thailand’s Input-Output Table in Excel Files

      คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้นำฐานข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (Input-Output Table for Thailand) ของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มาจัดเป็นรูปตารางในไฟล์ Excel สำหรับพร้อมใช้งาน ประกอบด้วย ปี 2518 ปี 2523 ปี 2528 ปี 2533 ปี 2538 ปี 2543 ปี 2548 ปี 2553

 

 

รายการและสาขาในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย ดาวน์โหลด
Items Classification and Sector Name for Thailand’s Input-Output Table Download

 

 

ไฟล์ Excel สำหรับข้อมูลที่จัดในรูปตาราง Input-Output Table of Thailand ฉบับปีที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำออกเผยแพร่แล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางได้ที่นี่  คลิก

excel
Input-Output-Table-1975

(พ.ศ. 2518)

excel
Input-Output-Table-1980

(พ.ศ. 2523)

excel
Input-Output-Table-1985
(พ.ศ. 2528)

excel
Input-Output-Table-1990
(พ.ศ. 2533)

excelInput-Output-Table-1995
(พ.ศ. 2538)
excelInput-Output-Table-2000
(พ.ศ. 2543)
excelInput-Output-Table-2005
( พ.ศ. 2548)
excelInput-Output-Table-2010
(พ.ศ. 2553)