โครงการบริการวิชาการ “ก้าวทันระบบมาตรฐาน ISO 14001: 2015-Environmental Internal Audit

           คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม สว 8 ระยอง จัดโครงการบริการวิชาการ “ก้าวทันระบบมาตรฐาน ISO 14001: 2015-Environmental Internal Audit” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ท่านมานิต อินเมฆ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และ ดร. พนิดา ชลังสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษา บริษัท จีเอสที คอนเซาท์ติ้ง จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีบุคลากรจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 120 ท่าน

บรรยากาศการสัมมนาเต็มไปด้วยการเรียนรู้ ความสนุกสนาน สร้างประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

1 2 3 7 6