รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “Sustainable City and Community เมืองและชุมชนยั่งยืน”

0 - Cover

 

รายงานสืบเนื่องการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม และ การอภิปรายและระดมสมอง

ในหัวข้อเรื่อง “เมืองและชุมชนยั่งยืน” (Sustainable City and Community)

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น.

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

————————————————————————————————————————————-

 

คณะทำงาน 

คำนำ 

สารบัญ

โครงการ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสุขภาพในระดับชุมชน กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การลดก๊าซเรือนกระจกจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรหมู่บ้านที่ 3 หมู่บ้านที่ 4 และหมู่บ้านที่ 6 ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

ศักยภาพของชุมชนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภัยแล้ง) 

การประเมินผลการดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

การพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน: บ้านตีนโนนเหนือ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

การประเมินผลนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

การประเมินผลกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ เซอร์วีส จำกัด 

บทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 

แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 

นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ : การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

แนวทางการดำเนินงานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco factory) ในกลุ่มอุตสาหกรรมฟอกย้อม จังหวัดสมุทรสาคร กรณีศึกษา บริษัท ทองเสียง จำกัด