กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล (ICC) ครั้งที่ 15 วันที่ 16 กันยายน 2560 ร่วมกับ กนอ. กลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรม และจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะชายหาด

 9  1  3  4  8
11 10 14 15 16
17 19 21 5 20