ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 1(1.1) ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 – 18.10 น. และหลักสูตรแบบ 2(2.1) ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 – 18.10 น. และวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 – 18.00 น. นั้น ซึ่งมีนักศึกษาสมัครสอบ จำนวน 5 คน

          บัดนี้ การสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผลการสอบดังนี้