โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ผู้นำชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และส่งเสริมการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย จริยเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากกว่า 40 ท่าน การฝึกอบรมครั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากเทศบาลตำบลเพ และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าและหมู่เกาะเสม็ด ในการอนุเคราะห์สถานที่และวิทยากร

10 4 2 6 5
8 3 1 8 7