ประกาศฯ เรื่อง การสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  

หลักสูตรแบบ 1(1.1) และหลักสูตรแบบ 2(2.1) ประจำปี 2560