โครงการบริการวิชาการ “ก้าวทันระบบมาตราฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015” ครั้งที่ 4

         วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ นักศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่น 7-8 จัดโครงการบริการวิชาการ “ก้าวทันระบบมาตราฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015” ครั้งที่ 4 ณ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองให้กับบุคลากรในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมากกว่า 130 ท่าน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณรังสินี เปี่ยมปุก Lead Auditor บริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย เป็นวิทยากรรับเชิญ และได้รับการสนับสนุนจาก คุณอานัส ฟักโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด คุณภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และบริษัท แลคตาซอย จำกัด ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน วิชา ความรับผิดชอบต่อสังคม

13 4

2

6 11 16
 8  15  14