ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรม ISO 14001: 2015 รุ่นที่ 4

 
ตามที่ ได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001  ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 59 ซึ่งดำเนินการโดยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั้น

บัดนี้ สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม ISO14001: 2015 รุ่นที่ 4 ต้องทำการยืนยันการเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การรับคัดเลือกเข้าอบรมท่านสามารถเข้าไปยืนยันการเข้าร่วมได้ที่ https://drive.google.com/open?id=16k_950YTJL1SVwqxwKxa9R4CddHWSLNg9iQLCI8UjrI