นางสาวทิพย์ภมร ศรีของชาติ

ตำแหน่ง :

  •      พนักงานธุรการ      

การศึกษา:

  •      บริหารธุรกิจ  (ปวส.)                โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ
  •      บริหารธุรกิจบัณฑิต                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดต่อ

  •  โทรศัพท์: 66-2-727-3797
  •  โทรสาร: 66-2-374-4280
  •  อีเมล์: thippamorn.sri@nida.ac.th