วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ
–  สร้างนักบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความชำนาญ มีคุณธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้งต่อตนเอง และประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
–  สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
–  สร้างงานบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ