วิธีการสมัคร

  1. การสมัครมี 2 วิธีดังนี้

3.1  สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

        ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online)

         3.1.1    เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th

         3.1.2    ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)

         3.1.3    ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน

         3.1.4    สมัครสอบ (เลือก คณะ/ระดับการศึกษา/ประเภท)

         3.1.5    บันทึกข้อมูลผู้สมัคร

         3.1.6    ยืนยันการสมัคร

         3.1.7    พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร

         3.1.8      ชำระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัครการสมัครทางอินเทอร์เน็ต(Online) ที่

                                      –  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

                                      –  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

         3.1.9     ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร (ข้อ 4) ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครได้ที่

                                      – เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) หรือ

                                      – E-mail : entrance@nida.ac.th หรือ

                                       – ไปรษณีย์ส่งที่กองบริการการศึกษา

                                         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                         118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

                                         (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร)

 

3.2 สมัครด้วยตัวเอง

                   ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563         
                 
เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)