ปริญญาโทภาคพิเศษ

 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

Master of Science Program in Environmental Management

    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

                    Master of Science (Environmental Management)

         วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

         M.S. (Environmental Management)

 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          ปรัชญา

          เป็นหลักสูตรชั้นนำในระดับประเทศที่ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในลักษณะการ
บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม/เอกชน/ธุรกิจส่วนตัว และภาคประชาสังคม/
ภาคชุมชน/องค์กรอิสระ ร่วมกัน   

 

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้และความสามารถใน

          – การปฏิบัติ บริหาร กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถประสานประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรต้นทุนเพื่อการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          – การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการจัดการมาผสมผสาน และประยุกต์ใช้ร่วมกันในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

          – การสร้างจิตสำนึกแก่ตนเองและสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติ และมุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาสาขาอื่น ๆ อย่างยั่งยืน

 

ระบบการจัดการศึกษา

          เป็นการศึกษาแบบหน่วยกิตตามระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ก็ได้ การศึกษาในภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่มีชั่วโมงการเรียนการสอนของแต่ละวิชาเท่ากับชั่วโมงของภาคการศึกษาปกติ

 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

                    ภาคการศึกษาที่ 1         เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม

                    ภาคการศึกษาที่ 2         เดือนมกราคม-เดือนพฤกษภาคม

                    ภาคฤดูร้อน                    เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองมาตรฐานการศึกษา หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

          – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือ การสัมภาษณ์

          – คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ/หรือ ประกาศของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาผลการเรียนรู้

          ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) ของหลักสูตรมี 7 ประการ ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะทาง (Specific ELO: ELO2, ELO3, ELO4, ELO7) และผลการเรียนรู้ที่เป็นทักษะความรู้ทั่วไป (Generic ELO: ELO1, ELO5, ELO6) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ผลการเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes: ELOs)

ELO1

แสดงลักษณะความเป็นพลเมืองโลกด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Demonstrate a form of global environmental citizenship, and adhere to environmental values and ethics as environmental management professionals

ELO2

ประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับกระบวนการทำงานในลักษณะบูรณาการของทุกภาคส่วนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลก

Apply knowledge and tools relevant to environmental development administration in an interdisciplinary nature to adapt to a changing global environment

ELO3

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ

Analyze complex real-world environmental problems and synthesize/propose solutions systematically and judgmentally

ELO4

สามารถกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ วางแผน กำกับแผนไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมได้

Show proficiency in formulating, administering environmental policies/plans, and in evaluating environmental management performance

ELO5

สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งทางการพูดและการเขียน และทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะสหสาขาวิชา โดยเฉพาะกับนักวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพในสายการพัฒนา

Communicate effectively orally and in writing, and function in multi-disciplinary teams, especially with specialists and professional in development fields

ELO6

มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

Portray leadership and accountability in the conduct of environmental-related decision-making and change

ELO7

สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีดุลยพินิจ

Apply tools and techniques to analyze environmental-related data and information for discrete decision-making

 

โครงสร้างหลักสูตร กำหนดจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 39 หน่วยกิต 

หมวดวิชา

หลักสูตร

หลักสูตร

แผน ก2
(ทำวิทยานิพนธ์)

แผน ข
(วิชาการค้นคว้าอิสระ)

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

 

(ไม่นับหน่วยกิต)

(ไม่นับหน่วยกิต)

2. หมวดวิชาหลัก

24 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือก

3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

4. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

5. วิชาการค้นคว้าอิสระ

3 หน่วยกิต

6. การสอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

7. การสอบวิทยานิพนธ์

สอบ

8. การสอบปากเปล่า

สอบ

รวม (ไม่น้อยกว่า)

39 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

 

รายวิชา

                             ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*

                             เป็นวิชาที่มุ่งปรับความรู้พื้นฐานของนักศึกษา เพื่อที่จะให้มีความพร้อมในการศึกษาระดับมหาบัณฑิตของหลักสูตร เป็นวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มเฉลี่ย ประกอบด้วย              

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สพ 4000

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

3

ND 4000     

Foundation for Graduate Studies

 

ภส 4001

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3

LC 4001     

Reading Skills Development in English for Graduate Studies

 

ภส 4002    

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3

LC 4002     

Integrated English Language Skills Development

 

ภส 4011    

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3

LC 4011     

Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

 

ภส 4012  

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3

LC 4012   

Remedial Integrated English Language Skills Development      

 

 

                             ข. หมวดวิชาหลัก

                             เป็นกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยกำหนดให้นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก2 และแผน ข ลงทะเบียนเรียน 8 วิชา (24 หน่วยกิต) ดังนี้

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 6001

จริยธรรมและอุดมการณ์สิ่งแวดล้อม

3

EM 6001

Environmental Ethics and Ideologies

 

จส 6002

สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีการจัดการ

3

EM 6002

Environment, Ecology and Management Technology

 

จส 6003

หลักการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

3

EM 6003

Principle of Environmental Development Administration for Sustainability

 

จส 6004

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม

3

EM 6004

Environmental Research Methodology and Statistics

 

จส 6005

นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

3

EM 6005

Environmental Policy and Planning for Sustainability

 

จส 6006

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

3

EM 6006

Environmental Justice and Law

 

จส 6007

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3

EM 6007

Environmental and Natural Resources Economics

 

จส 6008

เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

3

EM 6008

Environmental Information Technology

 

 

                             ค. หมวดวิชาเลือก

                             นักศึกษาเลือกเรียน 1 วิชา สำหรับแผน ก2 และ เลือกเรียน 4 วิชา สำหรับแผน ข ดังนี้ (สามารถเลือกได้จากทั้ง 3 กลุ่มวิชา)

 

กลุ่มวิชาการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Environmental Development Administration)

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

จส 7101

การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริ

3

 

 

EM7101

Environmental Management through the King’s Initiatives

 

จส 7102

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

3

EM 7102

Sufficiency Economy Philosophy and Environmental Management

 

จส 7103

ภาวะผู้นำและการบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน

3

EM 7103

Leadership and Change Management for Sustainability

 

จส 7104

การบริหารโครงการเพื่อความยั่งยืน

3

EM 7104

Project Management for Sustainability

 

จส 7105

การอภิบาลสิ่งแวดล้อม

3

EM 7105

Environmental Governance

 

จส 7106

การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

3

EM 7106

International Environment Management

 

จส 7107

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

3

EM 7107

Environmental and Health Impact Assessment

 

จส 7108

การประเมินผลกระทบทางสังคม

3

EM 7108

Social Impact Assessment

 

จส 7109

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม

3

EM 7109

Environmental Risk Assessment and Decision Making

 

จส 7110

การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3

EM 7110

Environmental Conflict Management and Public Participation

 

จส 7111

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

3

 

EM 7111

Environmental Data Collection and Analysis

 

 

 

กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์การธุรกิจและอุตสาหกรรม

(Environmental Management in Business and Industrial Organizations)

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

จส 7201

เทคโนโลยีสะอาด

3

 

 

EM 7201

Clean Technology

 

จส 7202

การจัดการควบคุมมลพิษ

3

EM 7202

Pollution Control and Management

 

จส 7203

การจัดการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

3

EM 7203

Eco-Industrial Management

 

จส 7204

การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

3

EM 7204

Energy Management and Conservation

 

จส 7205

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

3

EM 7205

Life Cycle Assessment

 

จส 7206

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

3

EM 7206

Environmental Management and Safety Standards

 

จส 7207

ธุรกิจสิ่งแวดล้อม

3

EM 7207

Environmental Business

 

จส 7208

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3

EM 7208

Environmental and Social Responsibility

 

 

กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงประเด็น (Issue-based Environmental Management)

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

จส 7301

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3

 

EM 7301

Climate Change Management

 

 

จส 7302

การจัดการภัยพิบัติ

3

 

EM 7302

Disaster Management

 

 

จส 7303

การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ

3

 

EM 7303

Soil and Water Resources Management

 

 

จส 7304

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

3

 

EM 7304

Natural Resources and Biodiversity Resource Management

 

 

จส 7305

การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3

 

EM 7305

Marine and Coastal Resource Management

 

 

จส 7306

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

3

 

EM 7306

Solid and Hazardous Waste Management

 

 

จส 7307

การจัดการคุณภาพอากาศ

3

 

EM 7307

Air Quality Management

 

 

จส 7308

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนเพื่อความยั่งยืน

3

 

EM 7308

Urban and Community Environmental Management for Sustainability

 

 

จส 7309

การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการวางผังเมือง

3

 

EM 7309

Land Use and Urban Planning

 

 

จส 7310

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

3

 

EM 7310

Environmental Health Management

 

 

 

วิชาเลือกอื่น ๆ

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

จส 8001

สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม

3

 

EM 8001

Environmental Management Seminar

 

 

จส 8002

การฝึกปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

3

 

EM 8002

Environmental Practicum

 

 

จส 8003

หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

3

 

EM 8003

Special Topics in Environmental Management

 

 

จส 8004

การศึกษาตามแนวแนะ

3

 

EM 8004

Directed Study

 

 

 

ง. วิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

จส 9000

การค้นคว้าอิสระ

3

 

EM 9000

Independent Study

 

 

จ. วิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก2)

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

จส 9004

วิทยานิพนธ์

12

 

EM 9004

Thesis

 

 

 

แผนการศึกษา

นักศึกษาสามัญ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)

ภาคพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา เป็นภาคการศึกษาแรก

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 

จส 6001

จริยธรรมและอุดมการณ์สิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6002

สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีการจัดการ

3 หน่วยกิต

จส 6003    

หลักการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 

จส 6004

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6005

นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

3 หน่วยกิต

จส 6006

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

 

จส 6007

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 

จส 6008

เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 7XXX-จส 8XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิ

จส 7XXX-จส 8XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

จส 9004     

วิทยานิพนธ์  (แผน ก2)

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 

จส 7XXX-จส 8XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

จส 7XXX-จส 8XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

จส 9000     

การค้นคว้าอิสระ    (แผน ข)                                                 

3 หน่วยกิต

จส 9004

วิทยานิพนธ์   (แผน ก2)

9 หน่วยกิต

                                  

 ภาคพิเศษ (ระยอง) เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา เป็นภาคการศึกษาแรก

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 

จส 6001

จริยธรรมและอุดมการณ์สิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6002

สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีการจัดการ

3 หน่วยกิต

จส 6003     

หลักการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

 

จส 6005

นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 

จส 6004

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6006

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6007

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 

จส 6008

เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 7XXX-จส 8XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

จส 7XXX-จส 8XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

จส 9004     

วิทยานิพนธ์  (แผน ก2)

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

 

จส 7XXX-จส 8XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 

จส 7XXX-จส 8XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

จส 9000     

การค้นคว้าอิสระ    (แผน ข)                                                

3 หน่วยกิต

จส 9004     

วิทยานิพนธ์  (แผน ก2)

9 หน่วยกิต

 

 หมายเหตุ  ผู้เรียนนอกเวลาราชการ  ไม่ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน จึงมีการปรับการเรียนวิชาหลักในแต่ละภาคตามความเหมาะสม

คำอธิบายรายวิชา   Download

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตรภาคพิเศษ กรุงเทพ  Download

หลักสูตรภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง  Download