ประวัติความเป็นมา

2559

06/29/2016

Post Views: 0 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ย้ายตึกที่ทำการมาประจำที่อาคารราชพฤกษ์ ชั้นที่ 4 และเป็นที่ทำการ ติดต่อ ประสานงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ นักศึกษาและคณาจารย์ คณะคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สืบไป

2557

07/29/2014

Post Views: 0 นับจาก พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 18 ปี หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ผลิตมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมรวม 959 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาโทที่อยู่ในกระบวนการในปัจจุบัน 328 คน และได้ผลิตดุษฎีบัณฑิตรวม 6 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่อยู่ในกระบวนการในปัจจุบัน 26 คน

2555

07/29/2012

Post Views: 0 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 สถาบันได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ประกอบด้วย 3 แผน ได้แก่ [1] ดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม 60 หน่วยกิต มีรายวิชา 24 หน่วยกิต + วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต [2] ดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม แผนวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ไม่มีรายวิชา และ [3] มหาบัณฑิต 36 หน่วยกิต-ดุษฎีบัณฑิต 36 หน่วยกิตต่อเนื่อง สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม) ซึ่งได้ดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบัน

2552

07/29/2009

Post Views: 0 ในปี พ.ศ. 2552 ได้ขยายความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับบุคลากรในนิคมอุตสาหกรรม โดยจัดให้มีศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่อาคารสัมมนา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทั้งในภาคเอกชนซึ่งประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก บริษัทที่ปรึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นและชุมชน

2551

07/29/2008

Post Views: 0 ในปี พ.ศ. 2551 ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับสาขาพัฒนาสังคม (ปัจจุบันยุติรับนักศึกษา เนื่องจากใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม แทน)

2550

07/29/2007

Post Views: 0  ในปี พ.ศ. 2550 ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับบุคลากรในนิคมอุตสาหกรรม

2547

07/29/2004

Post Views: 0  ในปี พ.ศ. 2547 ได้ย้ายมารวมกับคณะพัฒนาสังคมโดยปรับชื่อคณะเป็นคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

2545

07/29/2002

Post Views: 0 ในปี พ.ศ. 2545 ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคพิเศษ

2539

07/29/1996

Post Views: 9 การดำเนินงานของหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นมาตั้งแต่การศึกษาวิจัย การศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อออกแบบหลักสูตรโดย รศ. ดร. สมพร แสงชัย (ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมในขณะนั้น) และ รศ. ดร. บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (ซึ่งมีภูมิหลังสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) กระทั่งได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนภายใต้สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาในปี พ.ศ. 2539

               การเติบโตของงานบริการการศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้พิสูจน์ให้เห็นอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาที่มีการสถาปนามิติการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดตั้งคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายความรับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ประกอบด้วยมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้การบริหารการพัฒนามีมิติที่สมบูรณ์ มีความเข้มแข็ง เติบโตทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติที่นับวันจะเพิ่มความต้องการมิติการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น
                หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษาอื่น ได้แก่ การผสมผสานเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดึงดูดให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทั้งสาขาสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ ประมง รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน และสังคมศาสตร์ต่างๆ มีความสนใจเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทั้งด้านการบริหารจัดการและวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์กับหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนอย่างกว้างขวาง โดยบุคลากรที่มีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มพูนมิติด้านวิทยาศาสตร์ และนิเวศวิทยา และบุคลากรที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มพูนมิติด้านการบริหารจัดการและการวางแผน
                 การจัดตั้งคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นกิ่งก้านสำคัญของการบริหารการพัฒนา สอดคล้องกับกระแสโลกที่มีความต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้อัตลักษณ์ด้านการบริหารและจัดการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความโดดเด่น มีการบริหารหน่วยงานที่เข้มแข็งเพื่อตอบสนองลักษณะเฉพาะทางของหลักสูตรทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ประกอบด้วยสหวิทยาการในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ นอกเหนือไปจากวิทยาการจัดการในงานภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนมิติผลงานดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเชิดชูพระเกียรติและผลงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ให้กำเนิดแก่สถาบัน