ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ

plus-icon-small

 สมัครกรณีปกติ (สอบสัมภาษณ์) รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน ภาคปกติ

plus-icon-small

 สมัครกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา  รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน ภาคปกติ

plus-icon-small

สมัครกรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน รอบพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน ภาคปกติ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

plus-icon-small

สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2566

plus-icon-small  สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน  ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ระยอง

plus-icon-small

สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

   

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา

plus-icon-small

 สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ภาคปกติ

plus-icon-small

สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) นอกเวลาทำการ

plus-icon-small

สมัครหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ (ในเวลาทำการ)

plus-icon-small  สมัครหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ (นอกเวลาทำการ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

plus-icon-small สมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีปกติ รุ่น 22
plus-icon-small สมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่น 22