Millennium Development Goals-MDGs เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

millennium-development-goals-620x287
Millennium Development Goals

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs)

ใน พ.ศ. 2543 เกือบทุกประเทศทั่วโลก ได้มารวมตัวกันในการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติที่นคร นิวยอร์ก ในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำรัฐได้ตกลงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาที่ทุกประเทศจะต้องบรรลุให้ได้ภายใน พ.ศ. 2558 เป้าหมายดังกล่าว เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) มีทั้งหมด 8 เป้าหมาย ได้แก่

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนและความหิวโหย
– การลดสัดส่วนประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่า 1 เหรียญสหรัฐ ต่อวันลงครึ่งหนึ่งในปี 2533-2558
– ลดสัดส่วนประชากรที่หิวโหยลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี 2533-2558

เป้าหมายที่ 2 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา

–  ให้เด็กทุกคนทั้งชายและหญิงสำเร็จการศึกษาในปี 2558

เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ

–  ขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายในปี 2548 และในทุกระดับการศึกษาภายในปี 2558

เป้าหมายที่ 4 ลดอัตราการตายของเด็ก

–  ลดอัตราการตายของเด็กต่ำกว่าห้าปี ลงสองในสามในช่วงปี 2533-2558

เป้าหมายที่ 5 พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์

–  ลดอัตรามารดาตายลงสามในสี่ในช่วงปี 2533-2558

เป้าหมายที่ 6 ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ

–  ชะลอและลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ภายในปี 2558

–  ป้องกันและลดการเกิดโรคมาลาเรียและโรคสำคัญอื่นๆ ภายในปี 2558

เป้าหมายที่ 7 รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

–  กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

–  ลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มสะอาด และห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะลงครึ่งหนึ่งในปี 2558

–  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนแออัด 100 ล้านคนทั่วโลกภายในปี 2563

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก

–   พัฒนาระบบการค้าและการเงินแบบเปิด ที่ทุกฝ่ายเคารพกฎและกติกาข้อตกลง มีความแน่นอน และไม่เลือกปฏิบัติให้ความสำคัญกับประเทศพัฒนาล้าหลัง

–   ให้ความสำคัญกับประเทศที่ไม่มีพรหมแดนติดทะเลและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก จัดการปัญหาหนี้ของประเทศกำลังพัฒนาด้วยมาตรการภายใน

     และระหว่างประเทศเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาในระยะยาว

–  ร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนากำหนดและดำเนินการยุทธศาสตร์สร้างงานให้เยาวชน

–  ร่วมมือกับบริษัทยา ดำเนินการให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาถูก

–   ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ

ที่มา :
ข้อมูล – วารสารสุขภาพจิตประชากร& สังคม ปีที่3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2555-มกราคม 2556
www.ipsr.mahidol.ac.th 
ภาพ – http://www.siamintelligence.com/foreign-aid-part-12/