ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ

รางวัลบทความ/ผลงาน ประจำปีการศึกษา 2559

ชื่อผู้ได้รับรางวัล
ชื่อรางวัล
วันเดือนปีที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานมอบรางวัล
 
นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล

รางวัลชมเชย

การประกวดบทความวิจัย       ระดับบัณฑิตศึกษา                  ประจำปี 2559 เรื่อง

  สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์  ดวงรัชนี 1
นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดวิทยานิพนธ์         ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์                 ประจำปี พ.ศ. 2559

2 กันยายน 2559  สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์  ดวงรัชนี 2
นางสาวภัทราวดี วัฒนสุนทร

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดวิทยานิพนธ์         ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์                 ประจำปี พ.ศ. 2559

2 กันยายน 2559  สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์  ภัทราวดี
นายจิรนนท์ พุทธา

รางวัลรองชนะเลิศ

การประกวดวิทยานิพนธ์         ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์                 ประจำปี พ.ศ. 2559

2 กันยายน 2559 สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์ จิรนนท์
นายสมเจตน์ จันทนา

ประกาศเกียรติคุณ :

 “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับกรม” ประจำปี พ.ศ. 2559

2 ตุลาคม 2559  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช   สมเจตน์
นายสมเจตน์ จันทนา

ประกาศเกียรติคุณ :

 ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

31 มีนาคม 2559  สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

 

รางวัลผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

ชื่อผู้ได้รับรางวัล
ชื่อรางวัล
วันเดือนปีที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานมอบรางวัล
 
นายลือโรจน์ จินดารัตนวงศ์ 

นักศึกษาเก่าดีเด่น

ประจำปีการศึกษา 2558 

17 กันยายน 2558  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายลือโรจน์
นายสิทธิการ  สุทิฐธรรมกุล ประกาศเกียรติคุณเรียนดี 15 กันยายน 2559  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายสิทธิการ  สุทิฐธรรมกุล
นายปิยรัฐ  กล่ำทอง ประกาศเกียรติคุณเรียนดี 15 กันยายน 2559  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายปิยรัฐ  กล่ำทอง
นายสมพงษ์  เฉลิมธีรโชติ ประกาศเกียรติคุณเรียนดี 15 กันยายน 2559  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายสมพงษ์  เฉลิมธีรโชติ
นางสาวปานิดา  สิงห์บุญ ประกาศเกียรติคุณเรียนดี 15 กันยายน 2559  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาวปานิดา  สิงห์บุญ

นางสาวรังสินี  เปี่ยมปุก

ประกาศเกียรติคุณเรียนดี 15 กันยายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นาง สาวรังสินี  เปี่ยมปุก

นางสาวสาธิกา  นาวีระ

ประกาศเกียรติคุณเรียนดี 15 กันยายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาวสาธิกา  นาวีระ

 

รวม 1 รวม 2 รวม 3รวม 4

 

รางวัลประกวดบทความ/ผลงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558 

 

ชื่อผู้ได้รับรางวัล
ชื่อรางวัล
วันเดือนปีที่ได้รับรางวัล
หน่วยงานมอบรางวัล
 
นายอิทธิศักดิ์ จิราภรณ์

รางวัลระดับดี

การประกวดบทความวิจัย               ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

1 เมษายน 2558  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ดวงรัชนี อิทธิศักดิ์
นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล

รางวัลชมเชย

การประกวดบทความวิจัย              ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

1 เมษายน 2558  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางสาวกาสูหรี สาอีซา

รางวัลชมเชย

การประกวดบทความวิจัย               ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

1 เมษายน 2558  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
นางสาวสุภาวดี หนูสิน

รางวัลชมเชย

การประกวดบทความวิจัย              ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

1 เมษายน 2558  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
นางสาวกมลทิพย์ คำนึง

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดวิทยานิพนธ์                ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์                        สาขาสิ่งแวดล้อม                          ประจำปี พ.ศ. 2558

18 กันยายน 2558  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
นางสาวสุภาวดี หนูสิน

รางวัลรองชนะเลิศ

การประกวดวิทยานิพนธ์                ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์                        สาขาสิ่งแวดล้อม                          ประจำปี พ.ศ. 2558

 18 กันยายน 2558   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์