การค้นคว้าอิสระ

ปีการศึกษา    (ที่จบ) หัวข้อรายงานการค้นคว้าอิสระ ชื่อ  นามสกุล  รหัสนักศึกษา
2561 แนวทางการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี อัจฉรา  พรหมทา 6010911002
2561 ประเมินความคุ้มค่าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างยั่งยืน ธนัญชนก ดาบทอง 6010921026
2561 แนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ำกากส่าจากการผลิตสุราสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รัชฎา เลกุล 6010921028
2561 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของประชาชนในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีเขตห้วยขวาง วิษณุ คงสุวรรณ 6010921030
2561 ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร จำกัด (มหาชน) อนุกูล ตึกขาว 6010921037
2561 แนวทางการลดต้นทุนด้านพลังงานในการทำประมงหอยลาย กรณีศึกษา ชุมชนประมงในจังหวัดตราด  จารินี ศุกระรัศมี 6010921035
2561 แนวทางการจัดการน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน วรรณนิสา วิบูลย์เชื้อ 6010921027
2561 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในวิเคราะห์ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี ธัญญา ตรีจาตุรันต์ 6010921031
2561 ประสิทธิภาพของการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งชุมชนโดยการใช้พืชบำบัด: กรณีศึกษา บริเวณพื้นที่รองรับน้ำเสียของชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์  ทิพติยา มะลิรัตน์ 6010921032
2561 แนวทางการเลือกหลักเกณฑ์การออกแบบอาคารสุขภาวะประเภทอาคารสำนักงานที่เหมาะสมในประเทศไทย มนชนก จุ้ยหมื่นไวย 6010921005
2561 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
อนุจิตต์ อิ่มใจ 6010921029
2561 การศึกษาการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย  เบญจภรณ์ หอมกลิ่น 6010921042
2561 การพัฒนาปัจจัยเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมพืชยางพารา จิณณพัต  บานเย็น 6010921040
2561 แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)
: กรณีศึกษา บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 
พิมพ์นัดดา มะโรงศรี 6010921041
2561 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ณัฐพล จันทร์แก้ว 6010921025
2561 บทบาทของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม สิรัญญา ไทยสุนทร 6010921004
2561 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
วีระ ฉันทานุรักษ์ 6010921014
2561 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความงามกลุ่มออร์แกนิค (Organic Personal Care Product) ของ Generation Y ในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเขตบางนา ปริชญา  วิสุทธิ์วุฒิพงศ์ 6010921022
2561 แนวทางในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมของโรงงาน
บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดปทุมธานี
สุนันทา  ทองกลัด 6010921017
2561 แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการกากของเสีย ตามหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานรีไซเคิลถังภาชนะบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท สุธีค้าถัง 2499 จำกัด ธรารัตน์  คล้ายฉ่ำ 6010921009
2561 แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดลพบุรีโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด
ประภากร นรรัตน์ 6010921013
2561 กระบวนการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากคลอง
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ธนาภรณ์ จิตรีนพ 6010921019
2561 มาตรการควบคุมและแนวทางในการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นฤมล ภาคมฤค 6010921021
2561 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ณัฐพล จันทร์แก้ว 6010921025
2561 แนวทางการจัดการที่มีผลต่อการคงสถานะเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล กรณีศึกษา พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช ชลธิชา เนกขัมมะ 6010921012
2561 แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ทักษิณา เทียนปัญจะ 6010921034
2561 ต้นแบบการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบุคลากรสวนสามพราน  วริษฐา บุญกำเหนิด 6010921038
2561 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมส าหรับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย  ในจังหวัดบุรีรัมย์  วรรณวรางค์ สุทธะ 6010921020
2561 การดำเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงแข็ง Refuse-derived fuel (RDF) ตามมาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เอกลักษณ์  อ่วมคงศาสตร์ 6010921002
2561 แนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวของบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด ณฐินี เรืองสุวรรณ 6010921018
2561 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มธุรกิจ ทีซีพี ในมุมมองผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ประภัสสร ศรีประทุม 6010921033
2561 พฤติกรรมของคนวัยทำงานในการรับมือวิกฤตฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กรุงเทพมหานคร ภาวินี แสนสำราญ 6010921007