การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์สำหรับฉาบจากเศษมอร์ตาร์เหลือทิ้ง
Design and Development of Plastering Mortar Products from Wasted Mortar
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์สำหรับฉาบจากเศษมอร์ตาร์เหลือทิ้งในห้องปฏิบัติการ โดยนำมาบดใช้เป็นมวลรวมละเอียดรีไซเคิลผสมแทนหินและทรายจากแหล่งธรรมชาติ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1776-2560 ในเรื่องความต้านแรงอัด ความอุ้มน้ำ ระยะเวลาก่อตัว และแรงยึดเกาะ การปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้เลือกศึกษาสารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) ที่ร้อยละ 0.05, 0.1 และ 0.2, Glue Powder หรือ Redispersible Polymer Powder (RPP) ที่ร้อยละ 0.05, 0.1 และ 0.3 และ Air Entraining Agent (AEA) ที่ร้อยละ 0.0125 จากการศึกษาพบว่า การใช้สาร HPMC เพียงชนิดเดียวสามารถผ่านเกณฑ์กำหนดในมาตรฐานทุกรายการทดสอบ ไม่จำเป็นต้องใช้สาร RPP เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ แต่การใช้สาร AEA มีผลลดความต้านแรงอัดและแรงยึดเกาะ โดยในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์สำหรับฉาบด้วยมวลรวมละเอียดรีไซเคิล มีส่วนประกอบ 3 ส่วนและมีอัตราส่วนผสมดังนี้ ปูนซีเมนต์ : มวลรวมละเอียดรีไซเคิล : HPMC เท่ากับ 20 : 80 : 0.05 โดยน้ำหนัก และใช้อัตราส่วนผสมน้ำต่อมอร์ตาร์ที่ร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก
This study aimed to design and develop of plastering mortar products from wasted mortar in the laboratory. By crushing recycled fine aggregate used for replacing of rocks and sand from natural sources that conformed to the criteria of Thai Industrial Standards (TIS. 1776-2560) in compressive strength, water retention, time of setting, and bond strength. To improve the properties of this product 3 types of chemicals were tested: Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) at 0.05, 0.1, and 0.2%, Glue powder or redispersible polymer powder (RPP) at 0.05, 0.1, and 0.3%, and Air entraining agent (AEA) at 0.0125%. The study found that only using HPMC could pass all the criteria of standard. Using RPP was not needed to increase bond strength but using AEA had negative effect on compressive strength and bond strength. The production of plastering mortar product with recycled fine aggregates consist of 3 components with the following mixing ratio: cement 20, recycled fine aggregate 80, and HPMC 0.05 by weight and with the mixing ratio of water : mortar equal to 20 : 100 percent by weight.