การพัฒนาการให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
การวิจัยเรื่องการพัฒนาการให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำประปา ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำประปา แนวคิด หลักการ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้ำประปา และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปา ซึ่งส่งผลต่อข้อร้องเรียนและการให้บริการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของเทศบาล จากผลการวิจัย พบว่าตัวแทนครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความพึงพอใจการให้บริการน้อยที่สุด การให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจึงยังไม่เหมาะสมและไม่มีคุณภาพ ควรพัฒนาต่อไปทั้งระบบ นำไปสู่ข้อเสนอแนะว่าควรบูรณาการ 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้แก่ นิติศาสตร์ (การออกเทศบัญญัติ) วิทยาศาสตร์(การควบคุมคุณภาพน้ำประปา) และรัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานภาครัฐ) เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปปฏิบัติใช้ของเทศบาล