การจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด กรณีศึกษาพื้นที่เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
Organic food waste management in the market Case study in Khan Na Yao area Bangkok
ขยะอินทรีย์เศษอาหารเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นที่เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อเสนอแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารที่เหมาะสมสำหรับตลาด ทั้ง 6 ตลาด ในพื้นที่เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured or formal interview) และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2 วิธี คือ 1. การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) สำหรับผู้ประกอบการตลาด และผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตคันนายาว ที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะอินทรีย์ในตลาด และ 2. การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Selection) ผู้ค้าในตลาด ผลการศึกษาพบว่า ขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาดทั้ง 6 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ประเภทเศษผัก ผลไม้ และเศษของสด ซึ่งขยะดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. การคัดแยกขยะอินทรีย์เศษอาหารตั้งแต่ต้นทาง 2. ส่งต่อหรือบริจาคขยะอินทรีย์เศษอาหารให้กับบุคคลที่สนใจนำขยะอินทรีย์เศษอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 3 พนักงานรักษาความสะอาดของตลาด และเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะของสำนักงานเขตคันนายาวทำการคัดแยกขยะอินทรีย์เศษอาหาร ณ จุดทิ้งขยะรวมของตลาด เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ 4. เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะของสำนักงานเขตคันนายาวเก็บขนขยะที่เหลือจากการนำไปใช้ประโยชน์ โดยการนำไปกำจัดให้ถูกวิธี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้ได้ตลาดต้นแบบ (ตลาดสายเนตร)ในการจัดการขยะอินทรีย์ ที่สามารถเป็นตลาดต้นแบบในการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารให้กับตลาดอื่น ๆ ได้ ในส่วนของแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ที่เหมาะสม โดยให้ผู้ค้าทำการคัดแยกขยะอินทรีย์เศษอาหารตั้งแต่ต้นทางอย่างเคร่งครัด มีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการแปรรูปขยะอินทรีย์เศษอาหารให้เกิดประโยชน์ และกรุงเทพมหานครต้องมีความจริงใจในการลดปริมาณขยะ และนำเทคโนโลยีในการเก็บขนขยะ และการกำจัดขยะมาใช้ เพื่อให้มีการกำจัดขยะแบบถูกวิธี
Organic food waste is a problem that affects health and the environment. In order to propose suitable organic waste management guidelines for all 6 markets in Khan Na Yao District, Bangkok is a qualitative research study using content analysis using Structured or formal interview and selecting two sample methods: 1. Purposive Selection for market operators and executives and personnel of Khan Na Yao District offices involved in the management of organic waste in the market, and 2. Quota Selection, market traders. Organic waste management to prevent the impacts of participatory food waste organic waste management is a joint operation between the public and private sectors. It can be done as follows: 1. Sorting organic waste, food waste from origin 2. Pass on or donate organic waste, food waste to individuals interested in putting organic waste, food waste to good use, 3 employees, keep the market clean. And the garbage collectors of the Khan Na Yao District Office sorted out organic food waste at the total dumping point of the market for use, and 4. The garbage collectors of the Khanna Yao District Office collected the remaining waste from the use by disposing of it properly, which allowed the prototype market (Sayner market) to manage organic waste, which can be a prototype market for organic waste management for other markets. By allowing traders to strictly sort organic waste, food waste from the source. A project on the processing of organic food waste has been created to benefit, and Bangkok must be sincere in reducing waste and implementing technology for garbage collection and disposal in order to have the right waste disposal.