การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่การให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
Application of Geographic Information System for Area Analysis of Emergency Medical Services in Maptaphut Industrial Area Mueang Rayong District, Rayong Province.
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเป็น แนวทางบริหารจัดการ และประโยชน์ทางการแพทย์ในพื้น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยการ ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ในการให้บริการของ โรงพยาบาลทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลมงกุฎระยอง โรงพยาบาลศรีระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง และโรงพยาบาลจุฬา รัตน์ระยอง อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์หาเส้นทางที่ดีที่สุด (Best route analysis) เพื่อเสนอแนะแนวทางใน การพัฒนาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Complex) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีการรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 134 โรงงาน และใช้แบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบและวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่ามีพื้นที่ให้บริการภายใน 5 นาที ในช่วงเวลา 13.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ 30.98 ตร.กม. และช่วงเวลา 18.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ 18.51 ตร.กม. และพื้นที่ให้บริการภายใน 10 นาที ในช่วงเวลา 13.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ 249.53 ตร.กม. และช่วงเวลา 18.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ 151.07 ตร.กม. และสุดท้ายมีพื้นที่ให้บริการภายใน 15 นาที ช่วงเวลา 13.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ 754.38 ตร.กม. และช่วงเวลา 18.00 ครอบคลุมพื้นที่ 478.53 ตร.กม. โดยการศึกษาทั้งหมดนี้สำหรับการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินนั้น ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ อุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Complex) อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง และการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั้งหมด 6 แห่ง ในอำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงโรงงานทั้งหมดได้ตามเวลาที่กำหนด
This study was qualitative research and aimed to analyze the extent of emergency medical services for medical benefits in Muang district, Rayong province by applying Geographic Information System (GIS). GIS supported to analyze the ability to access the service area of 6 hospitals in Rayong, including Rayong Hospital, Chaloem Phrakiat Hospital, Mongkut Rayong Hospital, Sri Rayong Hospital, Bangkok Hospital Rayong and King Chulalongkorn Hospital. The study also analyzed best route (Best route analysis) to suggest guidelines for emergency medical services in Maptaphut complex area, Mueng district, Rayong by coordinate collection of 134 factories and interviewing related stakeholders. The study found that the medical service area is available within 5 minutes during 13.00 and 18.00 hrs., within 10 minutes during 13.00 and 18.00 hrs., and within 15 minutes during 13.00 and 18.00 hrs., covering 30.98, 18.51, 249.53, 151.07, 754.38, and 478.53 sq.m., respectively. The service area did not cover all area in Maptaphut complex and the emergency service of 6 hospitals did not be able to access all factories in designated time.