แนวทางการลดของเสียประเภทฝุ่นผงเคมี (Chemical Dust) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวน์
A study of Chemical Dust reduction in Plastic Compounding Process Case study of Plastic Compounding Plant at Industrial Estate in Rayong province
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการลดปริมาณของเสียประเภทฝุ่นผงเคมี (Chemical Dust ) ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ภายในกรณีศึกษาโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวน์ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools) , ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน (Suggestion) และ การระดมความคิด (Brainstorm) ในการค้นหาสาเหตุและสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564 ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ได้เริ่มจากการเก็บข้อมูลปริมาณของเสียประเภทฝุ่นผงเคมีที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตในแต่ละเดือนและทำการวิเคราะห์ จากนั้นจัดให้มีการการระดมความคิดจากพนักงานทั้งในระดับปฏิบัติงานและหัวหน้างานผ่านทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และระบบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงาน เพื่อหาความเป็นไปได้ของการเกิดของเสียประเภทฝุ่นผงเคมี และนำความคิดที่ได้มารวบรวมอย่างเป็นระบบด้วยแผนภูมิก้างปลา พร้อมทั้งวางมาตรการแก้ไขปัญหา แล้วทำการดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้และติดตามผลตามลำดับ จากผลการดำเนินการปรับปรุงสามารถส่งผลให้เกิดการลดปริมาณของเสียประเภทฝุ่น ผงเคมี (Chemical Dust) ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติดคอมปาวน์ต่อปริมาณผลิต ภัณฑ์ที่ผลิต จากเดิม 0.21 % ลดลงเป็น 0.15 % และคิดเป็นมูลค่าสามารถลดได้ถึง ประมาณ 238,000 บาทต่อปี และยังช่วยลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 174 ตันต่อปี คำสำคัญ ลดของเสียประเภทฝุ่นผงเคมีที่เกิดจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติดคอมปาวน์ เครื่องมือคุณภาพ ระบบข้อเสนอแนะ การระดมความคิด
The objective of this research is to study the potential to reduce the Chemical Dust in Plastic Compounding process , case study of Plastic Compounding Plant at Industrial Estate in Rayong province , by using quality control tools as well as the suggestion system and brainstorming analyze the problem in production process. In the research the chemical dust data from August 2021 to December 2021 were collected. The quantity of chemical dust generated from each process step in each month were firstly collected and analyzed. Then the idea for chemical dust generation potential were collected from the workshop and suggestion system. The target group who provide the idea operation personnel including shop floor operators and supervisors. All idea were systematically collected in the Fish bone diagram and the improvement plan were identified for each potential causes. Finally , all improvement items were implemented and monitored respectively. The result shown that if we compare between before and after the improvement plan. The ratio of chemical dust per kg of product in compounding plant could be reduced from 0.21% to 0.15 % or the term of value of money is 238,000 Baht per year as well as CO2 emission reduction potential of 174 tons/year Keywords Chemical Dust reduction in Plastic Compounding Process , Quality Tool , Suggestion , Brainstorming