ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด ใน นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
Factors Contributing to the Success of Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) of Vanachai Chemical Industries Co.,Ltd. in WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut).
การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด ผลิตกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ และผลิตภัณฑ์กระดาษอาบซึมเมลามีนเรซิ่น ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง และเพื่อแนะแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) ให้กับองค์กร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) ร่วมกับการสังเกตการณ์ในพื้นที่ และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิจัยครั้งนี้ได้ประยุกต์หลักการของดัชนีชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อเป็นการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 3) ด้านการบริหารจัดการ (Management ) 4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth) ผลการศึกษาพบว่า ในด้านประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานมีความรู้ และเกิดความตระหนัก ในเรื่องขั้นตอนการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้ง พนักงานยังมีความพึงพอใจมาก ที่ได้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจนบรรลุผลสำเร็จตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) ในด้านการบริหารจัดการ มีการจัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน ทางด้านการปฏิบัติงานได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ มีการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีการจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงกระบวนการการทำงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) แนวทาง และข้อเสนอแนะสำหรับองค์กร หรือส่วนงานอื่น ๆ สามารถนำไปปรับ หรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) ให้ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งสิ้น 7 ข้อด้วยกันดังนี้ 1) การมีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการจัดทำระบบ และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนให้การดำเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 2) ระบบการบริหารการจัดการที่ดี มีการกำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน 3) การติดตามผล การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ จากทีมผู้บริหารและคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแล 4) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 5) การส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วม 6) การสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงาน 7) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ควรมีการตั้งวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักในด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมในชีวิตประจำวันของตนเองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดจิตสำนึกในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
The objective of this study is to analyze the factors affecting the operation of the Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) of Vanachai Chemical Industries Co.,Ltd. Manufacture of Urea Formaldehyde Resin of Impregnated Paper in WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut), as well as to provide appropriate guideline for the implementation of the Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) to other organizations. This study is a qualitative research, in which data collection was conducted through semi-structured interviews with directors and staffs that were involved in the implementation of the Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) including stakeholders related to the mentioned company. Furthermore, local observations and related documents were also adopted in the data collection process. This research applied the principles of the Balanced Scorecard, in which four main aspects were considered: Effectiveness, stakeholders, management, and learning and growth. The results of the study showed that, for the factor of effectiveness, the company has operated in line with the set objectives and targets. In terms of stakeholders it was found that the employees possessed sound knowledge and understanding about the operating procedures of the Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) Moreover, the employees were satisfied with being a part of the success in the implementation of the Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) This also covered other stakeholders involved, including the WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut), contractors, customers, system consultant and nearby communities. The mentioned stakeholders were satisfied that the company has implemented an Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) Regarding management, the company has set clear policies, in which the work on Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) were deemed to be in accordance with the established programs. The organization has allocated adequate human resources and budget, as well as constant operation monitoring and evaluation. In the field of learning and growth, the company has promoted knowledge to deepen the ability of employees to operate and continuously develop and improve their working performance. The guidelines and recommendations for other organizations that can be applied to cultivate successful implementation of the Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) are as follows; 1) The board of management's vision and firm commitment in establishing and supporting the implementation of the Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) to achieve established objectives 2) Efficient management system with clear and evident policy 3) Regular monitoring and evaluation 4) Continuous development and improvement of the system 5) Promotion of employee participation 6) Employee motivation and 7) Long-term human resource development. In addition, objectives and goals for operating the system should be clearly set. and encourage all employees to be aware of the impact that will occur from operating activities in their own daily life that may affect the environment This will create awareness of social responsibility. and environmental sustainability.