ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Factors affecting energy conservation and guidelines for reducing energy usage of The Industrial Estate Authority of Thailand
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงหลักการและแนวคิดของการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และนำเสนอแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จำนวน 182 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 มีอายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาโทจำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0-5 ปี จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 สังกัดสายงานบริหาร จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ระดับตำแหน่งงาน 5-6 จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 62.6 เคยเห็น/รับรู้นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 164 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.1 และช่องทางการรับรู้นโยบายการอนุรักษ์พลังงานทางป้ายประกาศ จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 หลังจากที่ทำการศึกษาแล้ว พบว่าปัจจัยด้านจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แนวทางอนุรักษ์การใช้พลังงานไฟฟ้า คือ ควบคุมการใช้เครื่องปรับอากาศ ลดการใช้ไฟฟ้าจากการใช้ลิฟต์และจัดทำนโยบายการจัดประชุมสีเขียว การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในองค์กรโดยกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและมีส่วนร่วมในนโยบายเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติตนตาม จัดตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานไฟฟ้า Eco-Efficiency ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบกำหนดมาตรการ แผนงาน โครงการและให้รางวัลยกย่องชมเชยหน่วยงาน/บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในองค์กร
The main purpose of this research was intended to study the principle and idea of energy conservation, particularly electric power, by analyzing key factors having effect on energy conservation’s behavior and also by recommending how the electricity should be effectively conserved by Industrial Estate Authority of Thailand. In doing so, 182 officers of Industrial Estate Authority of Thailand, Head Quarter were represented as a sample of this research. This research applied the survey to collect relevant information, including data analysis statistics of frequency distribution, percentage, mean and standard deviation altogether. From the sample, most participants are female, 120 persons in total with the percentage of 65.9%; participants under 30 years old, 97 persons in total with the percentage of 53.3%; participants with Master’s Degree, 92 persons in total with the percentage of 50.5%; participants with work experience 0-5 years, 126 persons in total with the percentage of 69.2%; participants from the field of management, 85 persons in total with the percentage of 46.7%; participants in the rank of level 5-6, 92 persons in total with the percentage of 62.6%; participants that had seen/recognized the policy regarding to energy conservation, 164 persons in total with the percentage of 90.1%; participants that had encountered a notice or announcement of energy conservation policy, 90 persons in total with the percentage of 49.5%. This was found that the participant’s awareness of the energy conservation becomes the main factor that dominates their own behaviors of the energy conservation within Industrial Estate Authority of Thailand. Their conservation of electricity was also found to include controlling the use of air conditioners, reducing the use of elevators and conducting the policy of green meeting. In sum, this research recommended that board of executive should pay attention to the importance of energy conservation in the organization, by building up a clear policy, adapting themselves as a good role model, engaging in the policy for encouraging all the officers to act consistently, and setting up the committee of “Eco-Efficiency” within Industrial Estate Authority of Thailand which shall manage and conduct measurements, work plan, project and provide a reward to any officer or department acting as a role model to help and promote energy saving in the organization.