ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุก กรณีศึกษา : บริษัท โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด จังหวัดปทุมธานี
Factors Influencing accident in Truck driver : A Case study of Logistics Asia Company Limited, Pathum Thani Province
บทคัดย่อ ชื่อรายงานการค้นคว้าอิสระ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุก กรณีศึกษา : บริษัท โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด จังหวัดปทุมธานี ชื่อผู้เขียน ว่าที่ ร.ต.หญิง ชลดา ถิ่นมะนาว ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ปีการศึกษา 2562 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การชี้บ่งอันตราย (JSA) และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมพนักงานขับรถบรรทุก ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุกและเสนอแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุก บริษัท โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับพนักงานขับรถบรรทุกทั้งหมด จำนวน 70 คน นำผลมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับอุบัติเหตุรถบรรทุก วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย (JSA) การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมการขนส่งสินค้าของพนักงานขับรถบรรทุก และนำไปประเมินความเสี่ยง มอก.18001 เพื่อหามาตรการในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา พบว่าส่วนมากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสาเหตุมาจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย มีผลกระทบหรือความสูญเสียทางตรง ได้แก่ การบาดเจ็บและเสียชีวิต รองลงมาคือ ความสูญเสียทางอ้อม ได้แก่ ทรัพย์สินเสียหาย และเสียภาพพจน์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Theory) ผลการศึกษาวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย (JSA) จากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการประเมินความเสี่ยง พบว่าอยู่ในระดับความเสี่ยง (3) ปานกลาง เป็นกิจกรรมการปฏิบัติงานที่พนักงานขับรถบรรทุกลำเลียงสินค้าไปยังปลายทาง อยู่ในระดับความเสี่ยง (2) ยอมรับได้ ทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ พนักงานขับรถเติมน้ำมันปั๊มในโรงงาน พนักงานขับรถไปรับใบรับงานพร้อมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ พนักงานนำรถเข้าลานโหลดสินค้ารถยกโหลดสินค้าขึ้นรถบรรทุก และพนักงานขับรถบรรทุกลงสินค้ายังปลายทาง และอยู่ในระดับความเสี่ยง (1) เล็กน้อย ทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ พนักงานขับรถเติมน้ำมันปั๊มในโรงงาน พนักงานขับรถนำรถจอดรอลานจอด และพนักงานขับรถตรวจสอบสภาพรถ ดังนั้นจากการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกพบว่า ไม่มีกิจกรรมใดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จึงไม่จำเป็นต้องจัดทำแผนลดความเสี่ยง ตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง มอก.18001 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของพนักงานขับรถบรรทุก พบว่าพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของพนักงานขับรถบรรทุก พบว่ามีพฤติกรรมระหว่างขับรถดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังหรือกาแฟ พฤติกรรมที่ปลอดภัย พบว่าพนักงานขับรถบรรทุกตรวจสอบรถก่อนการใช้งานโดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนด สภาพรถที่ไม่ปลอดภัย พบว่าระบบไฟสัญญาณเตือนไฟชำรุด สภาพรถที่ปลอดภัย พบว่าสภาพรถมีสภาพดี สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย พบว่าพื้นที่ภายในโรงงานและคลังสินค้ามีกองขวดล้นออกมาเส้นทางเดินรถ มาตรการควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานขับรถบรรทุกให้ความสนใจ/ใส่ใจในด้านความปลอดภัยในการขับรถบรรทุก และผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า เสียชีวิตมีผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุมากสุด ดังนั้นผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ดังนี้ จัดทำทะเบียนกฎหมายด้านความปลอดภัยของบริษัท โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด และประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย พร้อมทั้งจัดทำมาตการแก้ไขกรณีที่พบความไม่สอดคล้องของกฎหมาย รวบรวมข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของลูกค้าที่ส่งผลในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร ประเมินข้อกำหนดของกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการขนส่งโดยรถบรรทุก และนำมาหาแนวทางการแก้ไขเพื่อเป็นการลดความไม่สอดคล้องตามกฎหมายและลดการเกิดอุบัติเหตุ จัดให้มีการศึกษาดูงานการจัดทำจัดทำระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรภายในองค์กรและผู้บริหาร เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการจัดทำระบบ กำหนดแผนและจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ จัดทำแผนงานเพื่อศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยในการขนส่ง จากบริษัทฯหรือองค์กรที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้หรือดำเนินการด้านความปลอดภัย และประสบความสำเร็จในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ABSTRACT Title of Independent Study Factors Influencing accident in Truck driver : A Case study of Logistics Asia Company Limited, Pathum Thani Province Author Acting Sub Lt. Chonlada Thinmanao Degree Master of Science (Environmental Management) Year 2563 The objectives of this study are to identify hazard and to assess the risk of transportation activities, to study factors affecting transportation accidents and then to suggest measures for prevention the accident at Logistics Asia Company Limited. Data were collected by a questionnaire with 70 drivers and analyzed by percentage, average. The ten case studies of accidents similar to transportation accidents and hazard from transportation activity by Job Safety Analysis method and assessment risk in accordance with OSHAS 18001 standard were conducted. The study found that most accidents occur due to unsafe actions. Direct impacts or losses, including injuries and deaths, followed by indirect losses such as property damage, the bad image of the organization complying with the concept of iceberg theory (Iceberg Theory) were found. Results from hazard identification by Job Safety Analysis method (JSA) from transportation activity and risk assessment showed that the risk level is at moderate which is the operational activities of the truck drivers transport safety to the destination. The risk level is acceptable totaling of five activities. That are the driver refuels in the factory, the driver picks up the work receipt and alcohol breath test, the driver parks in the loading yard, forklift truck loads goods into trucks and the truck driver is down to the destination. A low risk level of three activities of drivers, includes refueling in the factory, loading the car to wait for the parking lot and checking the car condition. From the risk assessment of transportation activities, it was found that no activity is at high risk, therefore there is no need to create a risk reduction plan according to the TIS 18001 risk assessment standard. Results from the questionnaire related to unsafe behavior of truck drivers found that behaviors while driving is energy drinks or coffee. For Safe behavior it was found that the truck driver inspected the vehicle before using by inspection form, For unsafe condition, the warning light system is defective, In addition for safe car condition the car condition is in good condition. As for unsafe environment it was found that the area inside the factory and warehouse has a pile of bottles overflowing the bus routes while for safety control measures in the operation, it showed that the truck drivers pay attention / pay attention to the safety of truck drivers and the impact of accidents found that death has the highest impact. Therefore, measures for prevention the accident at Logistics Asia Company Limited include 1) issue lists of safety law and create correction in case of non-compliance with law. 2) Collect customer’s safety requirement that preventive accident and apply with Logistics Asia Company. 3) Law evaluation to find limitation of transportation and create correction to prevent accident. 4) Set plan to visit the safety standard system to appreciate the benefit and important of creating safety system. 5) Set safety training plan for all employee and 6) Set plan to study safety transportation technology from company that apply safety technology to the transportation system.