ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน)
The Potential of Local Administrative Organizations in Chon Buri Province in Monitoring the Compliance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Reports (Building, Land Allocation, and Community Services)
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพ ปัญหาและอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน) และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ (คชก.ชลบุรี) เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และบริษัทที่ปรึกษาที่มีสิทธิจัดทำรายงานฯ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ SWOT Analysis ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ยังมีศักยภาพไม่เพียงพอในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทำแผนงาน/โครงการในการติดตามตรวจสอบ ไม่มีงบประมาณ ขาดแคลนวัสดุ/อุปกรณ์ในการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่มีทัศนคติเชิงลบต่อการติดตามตรวจสอบรายงานฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการติดตามตรวจสอบ สำหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สผ. ทสจ. ควรสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการจัดทำฐานข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตามตรวจสอบโครงการตามที่กฏหมายกำหนด สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป
The objectives of this study were to investigate the potential, problems and obstacles of local administrative organizations in Chon Buri Province in monitoring the compliance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Reports (Building, Land Allocation, and Community Services) and to suggest the guidelines for developing the potential of local administrative organizations in monitoring the compliance with the EIA reports to achieve greater efficiency. Data were collected by interviewing officials of local government organizations in Chon Buri Province, officials of Office of Natural Resources and Environment, an expert in the comittee of Chon Buri Environmental Impact Assessment, officials of the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) and consulting firms who have the right to prepare the report. Data were analyzed using content analysis and SWOT Analysis. The major findings indicated that the potential of local government organizations in Chon Buri Province in monitoring the compliance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Reports was insufficient. No plans/projects for monitoring were formulated with no budget and lack of materials/equipment in operation. The officials had a negative attitude towards monitoring the compliance, and lacked knowledge and understanding of the monitoring process. The proposed guidelines for developing the potential of local government organizations include that related agencies such as ONEP, Provincial Office of Natural Resources and Environment should support necessary information, act as a mentoring organization to provide advice on the preparation of the project database to prepare plans/projects in requesting budget to support for operations. In addition, trainings should be organized to educate officials of local administrative organizations in monitoring projects as required by law. A network should be established to monitor environmental impacts in the area to assist local administrative organizations in enforcing the laws and regulations.