การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
บทคัดย่อ ชื่อรายงานการค้นคว้าอิสระ การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ชื่อผู้เขียน นางสาวชัญญาณัฏฐ์ นิมิตรศดิกุล ชื่อปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ปีการศึกษา 2560 การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากร และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดของบุคลากรและนิสิตนักศึกษา และ 3) เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสามารถนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยต่อไป ระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการศึกษาเชิงสำรวจ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรและนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 400 ตัวอย่าง ทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จำนวน 30 ตัวอย่าง ได้ผลทดสอบความน่าเชื่อถือเครื่องมือที่ 0.873 และทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา (IOC) มีเท่ากับ 0.6 สถิติในการวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความแตกต่างใช้ค่าสถิติแบบ T – test และแบบ F – Test และทดสอบความแตกต่าง วิธีการทดสอบ LSD ทดสอบความสัมพันธ์สถิติทดสอบ Pearson's Correlation ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ ผลวิจัยปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี รองลงมามีอายุต่ำกว่า 20 ปี สถานภาพส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาบุคลากร ระดับปริญญาโท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2-3 ครั้ง/เดือน ผ่านช่องทางจากป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ จากความคิดเห็นส่วนใหญ่ควรมีกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มจุดติดตั้งถังขยะแบบแยกประเภทตามจุดต่าง ๆ มากขึ้น ในด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในด้านเกี่ยวกับ 1) การมีส่วนร่วมด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2) ด้านการปฏิบัติการ และ 3) ด้านการรับผลประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพิจารณาแยกรายได้พบว่า การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก และด้านการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 1) มีการจัดทำแผนนโยบาย มาตรการ ระเบียบข้อบังคับและบทลงโทษที่ชัดเจน 2) การจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3) สร้างกิจกรรมให้กับบุคลากรและนิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 4) จัดหา ถังขยะแบบแยกประเภทเพื่อรองรับให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 5) โครงการธนาคารขยะ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้บรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ “การยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ Green & Clean University”
Abstract Title Public participation in solid waste management : a case of Nakhon Pathom Rajabhat University, Mueang, Nakhon Pathom Author Miss Shanyanut Nimitsadikul Degree Master of Science (Environment Management) Year 2017 The study of public participation in solid waste management. This case study of Nakhon Pathom Rajabhat University, Mueang, Nakhon Pathom aims to: 1) study the situation of waste management of personnel and students in Nakhon Pathom Rajabhat University; 2) study the level of knowledge, understanding, attitudes and behaviours in solid waste management at the origin of personnel and students; 3) to find guidelines and measures for solid waste management which Nakhon Pathom Rajabhat University can use for further consideration in solid waste management of the university. This research was a qualitative research using a survey approach, collecting data from the questionnaire. The research was based on 400 samples which was from personnel and students of Nakhon Pathom Rajabhat University, Mueang District, Nakhon Pathom Province. Reliability testing based on the concept of Cronbach Alpha Formula from 30 samples. The test results were obtained at 0.873. The content consistency index (IOC) was 0.6. The statistics used in the analysis were descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation, and to analyse quantitative data. The differences were tested by using statistical of T - test and F - Test. LSD test methods, Statistical Correlation Test, Pearson's Correlation Test, data processing from statistical computer software. The results of the personal factors, were based mostly on a female sample , aged 21-30 years. The remaining sample, under 20 years of age. Large data collected , was from students who are studying the bachelor degree level. Followed by personnel at the master's degree level. Most of the respondents perceived the information 2-3 times per month from public relations signs. The majority of opinions, suggested that there should be waste separation activities within the university and add more installation sites for classified waste according to various points. In the participation of personnel and students in solid waste management of Nakhon Pathom Rajabhat University in terms of 1) Participation in information awareness, 2) operations and 3) beneficiary. Overviews were at medium level. Having been considered in each aspect, it was found that participation in receiving benefits were at a high level, followed by participation in operations were at a high level and the aspect of participation in the recognition of information were at the medium level respectively. Appropriate guidelines for waste management of Nakhon Pathom Rajabhat University are found by applying in the planning and development of solid waste management model: 1) Establishing a clear policy plan, measures, regulations and penalties; 2) Providing training to build knowledge and understanding and awareness about the importance of solid waste management in Nakhon Pathom Rajabhat University; 3) Create activities for personnel and students to participate in waste management; 4) Procurement of waste bins in order to cover areas within Nakhon Pathom Rajabhat University; 5) Establish a waste bank project to create a more efficient management system and to achieve strategic issues "Upgrading the University to Green & Clean University"