การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
Application of Geographic Information System for Risk Forest Area Encroachment Assessment, Thap Lan National Park, Na Di District, Prachinburi Province
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติทับลาน ท้องที่ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ทำการศึกษาทั้งหมด 178,159.32 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.21 ของพื้นที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยได้ทำการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินของอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2561 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ป่า แหล่งน้ำ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่โล่ง และสิ่งก่อสร้าง เมื่อนำการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงปีที่ทำการศึกษามาเปรียบเทียบกัน พบว่า พื้นที่ป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่โล่ง และพื้นที่ก่อสร้าง โดยรวมมีแนวโน้มที่ลดลง การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงถูกบุกรุก ได้กำหนดปัจจัย 4 ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความลาดชัน ระยะห่างจากชุมชน และระยะห่างจากถนนสายหลัก ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่เสี่ยงถูกบุกรุกน้อย พื้นที่เสี่ยงถูกบุกรุกปานกลาง พื้นที่เสี่ยงถูกบุกรุกมาก และพื้นที่เสี่ยงถูกบุกรุกมากที่สุด มีพื้นที่คิดเป็น ร้อยละ 0.36 76.24 21.68 และ 1.72 ตามลำดับ โดยพื้นที่เสี่ยงถูกบุกรุกน้อย และพื้นที่เสี่ยงถูกบุกรุกปานกลาง อยู่ในพื้นที่ป่า พื้นที่เสี่ยงถูกบุกรุกมาก และพื้นที่เสี่ยงถูกบุกรุกมากที่สุด อยู่ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่ป่า