การศึกษาปริมาณโลหะหนักและประเมินคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
A Study of Heavy Metal Content and Water Quality Assessment of Klong Luang Ratchalothorn Reservoir due to Royal Initiative , Chonburi Province
การศึกษาปริมาณโลหะหนักและประเมินคุณภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณโลหะหนัก และประเมินคุณภาพน้ำ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร และ เกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด ดัชนีโลหะหนักที่ใช้ประเมิน คือ ทองแดง แมงกานีส สังกะสีแคดเมียม โครเมียม เหล็ก ตะกั่ว และ สารหนู ดัชนีเบื้องต้นอื่น เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง ของแข็งแขวนลอย ค่าออกซิเจนละลาย บีโอดี ไนเตรตไนโตรเจน และ แอมโมเนียไนโตรเจน ผลการศึกษาและประเมิน พบว่า ดัชนีโลหะหนักมีค่าเฉลี่ยไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร และเกณฑ์คุณภาพน้ำ เพื่อคุ้มครองทรัพยากรสัตวน้ำจืด ส่วนดัชนีเบื้องต้น อื่นมีค่าเฉลี่ยเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 4 ดัชนี คือ ปริมาณของแข็งแขวนลอย ออกซิเจนละลายน้ำ ความสกปรกในรูปบีโอดี และแอมโมเนีย โดย ปริมาณของแข็งแขวนลอยเกินมาตรฐานในฤดูฝน แอมโมเนียไนโตรเจนเกินมาตรฐานในฤดูร้อน และฤดูฝน ออกซิเจนละลายเกินมาตรฐานในฤดูฝน และฤดูหนาว และบีโอดีเกินมาตรฐานทั้งสาม ฤดู อย่างไรก็ตามหากมีการน้ำดังกล่าวมาใช้นการบริโภคจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และควรเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูฝน
A study of heavy metal content and water quality assessment of Khlong Luang Ratchalothorn Reservoir due to Royal Initiative, Chonburi Province has the objectives to study heavy metal content and assess water quality according to surface water quality standards, water quality standards for agriculture and water quality criteria to protect freshwater fauna. Heavy metal index used to assess are copper, manganese, zinc, cadmium, chromium, iron, lead and arsenic. Other preliminary index include temperature, pH, suspended solid, dissolved oxygen, BOD, nitrate nitrogen and ammonia nitrogen. The results of the study and assessment showed that all of the heavy metal index did not exceed the water quality standard surface water quality standards, water quality standards for agriculture and water quality criteria to protect freshwater fauna. Other preliminary index the average water quality exceeded water quality standards by 4 parameters. Suspended solids exceeded the standard in rainy season. Ammonia nitrogen exceeded the standard in summer and rainy season. Dissolved oxygen exceeded the standard in rainy season and winter BOD exceeded the standard in all three seasons. However, if such water is used for consumption, it must be disinfected normally first and aquaculture should be monitored in the rainy season.