การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา
Application of Model to Predict Trend of Land Use Change in Chachoengsao Province
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 และนำแบบจำลอง CA – Markov มาใช้เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ.ศ. 2571 โดยจำแนกประเภทการใช้ที่ดินออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่น้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด ผลการศึกษา พบว่า สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2561 มีสัดส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 69.65 รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 16.18 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 6.73 พื้นที่เบ็ดเตล็ด ร้อยละ 3.08 พื้นที่น้ำ ร้อยละ 2.95 และพื้นที่อุตสาหกรรม ร้อยละ 1.41 สำหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 พบว่า พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่น้ำ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.39, 0.23, 0.07 และ 0.05 ของพื้นที่ศึกษา ตามลำดับ ส่วนพื้นที่เบ็ดเตล็ดและพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ลดลง ร้อยละ 0.50 และ 0.24 ของพื้นที่ศึกษา ตามลำดับ และผลการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2571 ด้วยแบบจำลอง CA – Markov พบว่า พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่น้ำ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.50, 1.14, 0.39 และ 0.07 ของพื้นที่ศึกษา ตามลำดับ ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ลดลงร้อยละ 2.02 และ 1.08 ของพื้นที่ศึกษา ตามลำดับ จากการตรวจสอบค่าความถูกต้องของแบบจำลอง พบว่า มีร้อยละความถูกต้องโดยรวม เท่ากับ 95.09 และมีค่าสัมประสิทธิ์ Kappa เท่ากับ 0.90 จากผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนสำหรับกำหนดแนวทางและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทราได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
The objective of this study was to predict the land use trends in Chachoengsao Province using the Geographic Information System to analyze the change of land use during 2013 - 2018 and to apply CA - Markov Model to predict the land use in 2028. Land use was classified into 6 types including urban and built - up area, industrial area, agricultural area, forest area, water area, and miscellaneous area. Study results showed that the majority of land use in 2018 was for agricultural area, 69.65%, followed by forest area, urban and built – up area, miscellaneous area, water area, and industrial area, accounted for 16.18, 6.73, 3.08, 2.95, and 1.41% respectively. Regarding the change of land use during 2013 - 2018, it could be seen that the urban and built – up area, industrial area, agricultural area, and water area increased 0.39, 0.23, 0.07, and 0.05% of the study area respectively while the miscellaneous and forest area decreased 0.50 and 0.24% of the study area. Furthermore, the prediction results of the change of land use during 2018 - 2028 using CA - Markov indicated that urban and built – up, industrial, miscellaneous, and water area increased 1.50, 1.14, 0.39, and 0.07% of the study area respectively. On the other hand, the agricultural and forest area decreased 2.02 and 1.08% of the study area. Additionally, the overall accuracy of the model was 95.09% and Kappa coefficient was 0.90 Therefore, the study results might be used as the support information to set the guidelines and planning for the land use of Chachoengsao Province appropriately and efficiently.