แนวทางการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) กรณีศึกษา โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดาริ เขตบึงกุ่ม
The sustainable development of public park apply with ideal of smart mobility case study of Royal development project (KAEM LING Project) At Bueng Kum district
การศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) กรณีศึกษาโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดาริ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะชุมชนเมือง จากการประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอัจฉริยะ โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดาริ เขตบึงกุ่ม และเพื่อหาแนวทางการพัฒนา ฟื้นฟูพื้นที่สวนสาธารณะชุมชนเมือง ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอัจฉริยะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นการศึกษาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 13 ท่าน ทั้งได้ทาการสังเกตการณ์บริเวณโดยรอบพื้นที่ศึกษารวมถึงศึกษา ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและฟื้นฟูสวนสาธารณะชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนรวมไปถึงการสัญจรอัจฉริยะ มาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากศึกษาและสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ศึกษา