ผลกระทบของ Covid-19 ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
Impact Of Covid-19 On The Nature Environment And Tourism case study : Hat Noppharat Thara - Mu Ko Phi Phi Krabi
การระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกและประเทศไทยเองก็ประสบปัญหามากมายจากการระบาดครั้งนี้ จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นสองประเด็นหลัก คือผลกระทบของ Covid-19 ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า Covid-19 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทั้งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ ผลกระทบเชิงบวกเช่น พบสิ่งมีชีวิตหายากออกมาหากิน เช่น หมึกไดม่อน ปูไก่ ปูก้ามดาบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำให้สภาพแวดล้อมได้ฟื้นฟู โดยเฉพาะแนวปะการังที่ฟื้นฟูถึง 70% เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บำรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ผลกระทบเชิงลบเช่น เกิดการลักลอบทิ้งหน้ากากอนามัยลงในทะเลและชายหาด ลักลอบล่าสัตว์ทะเลหายาก เป็นต้น ส่วนในด้านของการท่องเที่ยวนั้นจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีทั้งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบเช่นเดียวกัน โดยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในบริเวณพื้นที่อุทยานฯ น้อยลง ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการทั้งโรงแรม ร้านอาหาร รถและเรือนำเที่ยวรวมถึงอุทยานฯ เองก็ได้รับผลกระทบ ศูนย์เสียรายได้ไปถึง 90% ในขณะที่ผลกระทบเชิงบวกคือความสวยงามด้านการทรัพยากรทางทะเล น้ำทะเลใส หาดทรายขาว คนน้อย ไม่มีคนมารบกวนการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยรวมแล้วการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่นั้นเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วย การระบาดของ Covid-19 จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เรียนรู้และนำมาพัฒนาสภาพแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราให้มีความพร้อมสู่ระดับสากล
The Covid-19 pandemic has had a global impact, and Thailand is dealing with a number of issues as a result of it. Krabi Province is a province that has been significantly affected by the outbreak, especially Hat Noppharat Thara - Mu Koh Phi Phi National Park. The focus of this research is on two major concerns: the impact of Covid-19 on the environment and tourism in Hat Noppharat Thara - Mu Koh Phi Phi National Park According to the findings, Covid-19 has an environmental impact on the ecosystem in the Hat Nopparat Thara - Phi Phi Islands National Park region where there are both positive and negative consequences. The example of positive impacts is that the rare creatures, such as diamond squid, hairy leg mountain crab, fiddler crab, are found as they come out to forage. Also, it helped the ecosystem to rehabilitate where 70% of coral reefs have been recovered, giving authorities and other agencies from relevant sectors the opportunity to nurture and repair the ecosystem. The examples of negative impacts are the masks disposal in ocean or on the beach and poaching of rare marine species. With regards to tourism, it can be concluded that Covid-19 has had both positive and negative effects on tourism in the Hat Nopparat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park. By reducing the number of people that visit the park, the business owners of hotels, restaurants, automobiles, and boat excursions lost 90% of income. However, the tourist destination can restore itself, resulting in the natural beauty of the places such as clear waterways, white sand beaches. Also, since the number of people is fewer, there are less disruptions for the visitors and tourists. Generally, Krabi tourism mostly focuses on nature which is highly related to the ecosystem. Thus, tourism development along with environmental protection is crucial. If the environment is damaged, it will affect tourism as well. The Covid-19 pandemic is therefore a significant lesson that can be brought to improve the environment and tourism in the Hat Nopparat Thara - Phi Phi Islands National Park to be ready to serve as the international tourist destination.