ประสิทธิภาพของการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งชุมชนโดยการใช้พืชบำบัด : กรณีศึกษา บริเวณพื้นที่รองรับน้ำเสียของชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์
Efficiency of wastewater treatment with plants to Improve the domestic wastewater : case study at wastewater pond of Kittinivet Village
การศึกษาการพัฒนาพื้นที่รองรับน้ำเสียของชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ ขนาด 25 x 35 x 1.5 เมตร ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การพัฒนาพื้นที่รองรับน้ำเสียของชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ โดยนำแนวคิดการใช้พืชบำบัด หรือระบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์มาใช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติ 2) ทำการศึกษาประสิทธิภาพ การบำบัดน้ำทิ้งชุมชนด้วยการใช้พืชบำบัดภายหลังการพัฒนาพื้นที่รองรับน้ำเสีย เป็นระยะเวลา 35 วัน ทำการทดสอบคุณภาพน้ำจำนวน 8 รายการ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) ทีเคเอ็น (TKN) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) และออกซิเจนละลาย (DO) การพัฒนาพื้นที่รองรับน้ำเสียของชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ เริ่มต้นด้วยการปรับปรุงพื้นที่รกร้างภายในพื้นที่รองรับน้ำเสียด้วยการกำจัดวัชพืชภายใน และบริเวณโดยรอบบ่อพักน้ำเสีย จากนั้นทำการออกแบบระบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกทำการปลูกกกอียิปต์ เพื่อช่วยในการกรองและตกตะกอนของสารแขวนลอยและสารอินทรีย์ที่ตกตะกอนได้ ส่วนที่สองปลูกบัวหลวง และจอก เพื่อเพิ่มออกซิเจนละลายน้ำ ทำให้จุลินทรีย์ชนิดที่ใช้ออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้ และเกิดกระบวนการไนตริฟิเคชั่น ส่วนที่สามปลูกกกอียิปต์ เพื่อช่วยกรองสารแขวนลอยที่ยังเหลืออยู่ และทำให้เกิดสภาพดีไนตริฟิเคชั่น จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งชุมชน พบว่าการพัฒนาพื้นที่รองรับน้ำเสียของชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ สามารถบำบัดค่า BOD COD TKN TSS น้ำมันและไขมัน และ DO ได้ร้อยละ 42.00 40.54 48.39 45.14 50.00 และ 53.33 ตามลำดับ แต่ไม่สามารถบำบัด TP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
The study was to improve domestic wastewater at wastewater pond of Kittinivet Village, with size of 25 x 35 x 1.5 m. The experimental setting was separated into 2 parts, the first part was the improvement of wastewater pond by treatment with plants and the second part was the investigation of the efficiency of plants to improve wastewater in 35 days. The measured 8 parameters include 1) pH 2) Biological oxygen demand (BOD) 3) Chemical oxygen demand (COD) 4) Total kjeldahl nitrogen (TKN) 5) Total phosphorus (TP) 6) Total suspended solids (TSS) 7) Fat Oil & Grease and 8) Dissolved oxygen (DO). The improved wastewater pond of Kittinivet Village started with clearing weed in the pond and surrounding. Then improvement of constructed wetland by 3 plants in 3 sections was carried out using. 1) Cyperus papyrus for filtering and removing suspended solids and organic matter. 2) Lotus and Pistia to improve dissolved oxygen in water and Nitrification process. 3) Cyperus papyrus again to improve the remaining suspended solids and Denitrification process. The results after improved wastewater pond with constructed wetland can remove BOD, COD, TKN, TSS, Fat Oil & Grease and DO efficacy as 42.00, 40.54, 48.39, 45.14, 50.00 and 53.33 % respectively but cannot remove TP effectively.