การพัฒนาปัจจัยเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมพืชยางพารา
Development of economic and environmental Factors of rubber plants
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการปลูกยางพาราของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีผลจากปัจจัยเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของยางพารา รวมทั้งเพื่อเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายพัฒนาการผลิตยางพาราอย่างยั่งยืน โดยวิธีการศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจของยางพารา รวมทั้งการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเติบโตของยางพารา ด้วยวิธีสมการถดถอย (Regression Analysis) ผลการศึกษาแนวโน้มรายได้จากการส่งออกยางพาราของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้จากการส่งออกอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งยางพารามีราคาสูงมากเป็นพิเศษในปี 2554 หลังจากนั้นมีราคาลดลง ในระยะสั้นเกิดจากการปรับตัวของอุปสงค์ยางพาราซึ่งมีราคาสูง เช่น การทดแทนด้วยวัสดุอื่น ๆ ในระยะยาวราคายางพาราตกต่ำเกิดจากการปรับตัวของอุปทาน ซึ่งได้รับการกระตุ้นให้มีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ทำให้มีอุปทานสูงขึ้นและล้นตลาดซึ่งเกิดจาก ภาวะราคาสูงในปี 2554 สำหรับในช่วงปี 2556 - 2561 ยางพารามีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกลดลง ผลการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิตต่อไร่ของยางพารา พบว่า ผลผลิตต่อไร่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี หากมีปริมาณฝนตกมากจะเป็นผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะเป็นผลให้ผลผลิตต่อไรลดลงเช่นกัน ในอนาคตประเทศไทยมีแนวโน้มปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นปัจจัยบั่นทอนการพัฒนาผลผลิตต่อไร่ของยางพารา อีกทั้งอุณหภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน หากมีปริมาณฝนตกมากจะเป็นผลอุณหภูมิลดลงได้ จึงเป็นปัจจัยบั่นทอนการพัฒนาผลผลิตต่อไร่ของยางพาราอีกประการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ นโยบายยกระดับผลผลิตต่อไร่ และพัฒนาเทคโนโลยีลดต้นทุนการปลูกและกรีดยางพารา เนื่องจากจะมีภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคต รวมทั้งนโยบายเกษตรสีเขียวหรือเกษตรยั่งยืน พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมปลูกพืชอื่นทดแทนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม มุ่งการผลิตพืชแบบผสมผสาน เพื่อรองรับตลาดสินค้าเกษตรของพืชเศรษฐกิจในอนาคต
The objectives of this research were 1) to study rubber situation and trends in rubber in Thailand since the past caused by the economic and environmental factors of rubber, 2) to propose policy recommendations for the development of sustainable rubber production by studying the situation and economic trends in rubber, 3) to study environmental factors affecting the growth of rubber. Regression analysis was used for analyzing factors. The result of the trends in income from rubber exports in Thailand revealed that it had a tendency to increase each year. The rubber price was steep in 2011, and then it decreased. There was change in quantity demanded of rubber like substitution goods in the short term, but change in quantity supplied was encouraged to increase planting area in the long-term period. The supply was high, so it resulted in excess supply caused by the high price in 2011. The rubber price continually declined between 2013 and 2018 resulted in an increase in export revenue of Thailand. The finding of the environmental factors affecting yield of rubber revealed that the yield tended to rise annually. When rainfall increased, the yield decreased. When temperature rose, the yield fell as well. In the future, the rainfall and the temperature in Thailand are likely to increase. In addition, when there was heavy rainfall, the temperature dropped. Therefore, both variables are the factors undermining the development of rubber yield. The important policy recommendations such as a raising yield and technology development in reducing cost of planting and tapping rubber because of a shortage labor are proposed. There was also policy recommendations such as Green agricultural or sustainable agricultural policies, development of eco-friendly rubber industry and promoting alternative crops in unsuitable areas instead, especially promoting integrated farming system in order to support future cash corps in agricultural market.